rozbiórka budynku

Kiedy budynek musi być rozebrany?

W niektórych sytuacjach budynek mieszkalny lub obiekt użyteczności publicznej musi zostać usunięty. Niekiedy chodzi o bezpieczeństwo ludzi i mienia, ale dużo częściej rozbiórkę przeprowadza się na wniosek nowego właściciela danego terenu. Jakich formalności należy dopełnić jeszcze przed podpisaniem umowy na wykonanie czynności rozbiórkowych? Jakie są okoliczności wyburzania budynków w Polsce?

Po co wyburza się budynki?

Budynek należy wyburzyć wówczas, gdy jego dotychczasowa konstrukcja nie spełnia już wymogów bezpieczeństwa, jest w złym stanie lub jeśli jej renowacja wiązałaby się ze zbyt dużymi kosztami.

Jak to wygląda w praktyce? Rozbiórkę bardzo często wdraża się w momencie przejścia działki na nowego właściciela. Wówczas znajdujący się na terenie nieużytek budowlanym jest usuwany przez wyspecjalizowaną ekipę, na przykład przez specjalistów z firmy MK Explosion.

Istnieje jeszcze jeden przypadek, gdy budynek należy usunąć z terenu danej działki. Jest tak wówczas, gdy przedsiębiorca wzniósł obiekt z naruszeniem prawa i go nie zalegalizował. Wówczas urząd ma prawo zmusić go do zburzenia budynku pod karą grzywny.

Czym jest rozbiórka budynku w kontekście prawa?

Przepisy Prawa budowlanego (a konkretnie Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. art. 3 pkt 7) wyraźnie definiują rozbiórkę budynku. Jest to taki typ robót budowlanych, które polegają na demontażu i usunięciu z przestrzeni danego, istniejącego budynku lub jego części.

Kiedy można wyburzyć budynek?

Przed rozpoczęciem wyburzania nieruchomości należy dopełnić pełnych wymogów natury formalnej. W większości przypadków będzie wymagane uzyskanie pozwolenie na rozbiórkę lub przynajmniej będzie trzeba ją zgłosić do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:

  • opis sposobu i zakresu prowadzenia robót rozbiórkowych,

  • zgodę właściciela obiektu,

  • przewidywane sposoby zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia na czas rozbiórki,

  • szkic usytuowania wyburzanego obiektu budowlanego,

  • decyzje lub opinie innych organów (o ile podlega się przepisom szczególnym).

Z kolei wyburzanie obiektu zabytkowego (wpisanego do rejestru zabytków) musi być poprzedzone zezwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Generalny Konserwator Zabytków podejmuje wówczas decyzję o skreśleniu takiego obiektu z rejestru zabytków.

Do jakichkolwiek prac dekonstrukcyjnych można przystąpić wyłącznie po uzyskaniu i uprawomocnieniu się decyzji organów administracyjnych. Właściwemu organowi należy również zgłosić datę rozpoczęcia rozbiórki. Przy demontażu budowlanym konieczne jest prowadzenie dziennika rozbiórki.

Sytuacje wyjątkowe

Czasem zdarza się, że dany budynek powoduje bezpośrednie zagrożenie dla ludzkiego życia i zdrowia. Wówczas nie trzeba czekać na decyzję urzędników. Zgodnie z prawem, roboty rozbiórkowe można rozpocząć nawet przed oficjalnym uzyskaniem pozwolenia, o ile mają one na celu usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia.

Nie oznacza to jednak, że takiego wyburzenia nie trzeba w ogóle zgłaszać do organów administracyjnych.