Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza a remanent początkowy

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma formalnościami oraz dodatkowymi obowiązkami. Należy do nich m.in. remanent początkowy. Czym on jest i w jaki sposób prawidłowo go przeprowadzić?

Spis z natury – elementy

  • 27 pkt. 1 Księgi przychodów i rozchodów stanowi, iż: „Podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej „spisem z natury”, na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym, zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.”

Wśród elementów, które powinny znaleźć się w spisie wyróżnia się m.in. nazwę firmy, datę sporządzenia spisu, łączną wartość spisu z natury, czy też cenę za jednostkę miary. Przedsiębiorcy powinni wykonać go w sposób rzetelny i trwały, nie zapominając o podpisach osób biorących udział w spisie.

Podczas przeprowadzania remanentu bierze się pod uwagę zarówno materiały i towary zakupione przed rozpoczęciem biznesu, jak i te, które przedsiębiorca posiadał w ramach majątku prywatnego, lecz przekazał do majątku firmowego. Należy zaznaczyć, że remanent początkowy nie obejmuje majątku firmowego np. komputerów oraz środków trwałych, których przykładem jest samochód.

Remanent początkowy – jak go przeprowadzić?

W sytuacji, gdy przedsiębiorca w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej nie będzie dysponował majątkiem, który mógłby uwzględnić w remanencie, powinien umieścić adnotację, że spis z natury w dniu rozpoczęcia działalności wynosi 0 zł.

Jeśli natomiast będzie mógł wykazać składniki majątku, jego obowiązkiem jest wpisanie ich do arkusza wraz z opisem dotyczącym m.in. ilości i rodzaju towaru, czy też jednostki miary. Ponadto w arkuszu powinny znaleźć się dodatkowe informacje takie jak: imię i nazwisko przedsiębiorcy, data wykonywania remanentu początkowego oraz podpisy osób sporządzających spis.

Marek Matuszek – www.naszaksiegowosc.pl