Podwyższenie alimentów na małoletnie dzieci

Świadczenia alimentacyjne zasądzone na małoletnie dziecko płacone są na jego rzecz do rąk przedstawiciela ustawowego.

O ich zasądzenie w imieniu dziecka może wystąpić osoba, z którą małoletni stale zamieszkuje i pozostaje pod jego opieką. Przedstawicielem ustawowym może być matka, ojciec bądź opiekun prawny. Osoba taka może również wystąpić z żądaniem o podwyższenie alimentów.

Kiedy wystąpić z pozwem?

Alimenty nie są zasądzane na określony czas. Ich wygaśnięcie może nastąpić jedynie po wydaniu stosownego wyroku. To samo tyczy się kwoty świadczeń – może ją zmienić wyrok o podwyższenie bądź obniżenie alimentów. Wszystkie te kwestie reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy, na którego podstawie wydawane są orzeczenia alimentacyjne. Nie ma konkretnego okresu czasu, jaki musi upłynąć, aby złożyć pozew o podwyższenie alimentów. Decyduje o tym natomiast zmiana usprawiedliwionych potrzeb małoletniego oraz sytuacji majątkowych i zarobkowych stron postępowania. Wraz z wiekiem rosną także potrzeby dziecka. Przesłanką do uznania powództwa może być zatem wzrost kosztów związanych z edukacją, zajęciami dodatkowymi czy leczeniem.

Jak oszacować koszty utrzymania dziecka?

Koszty utrzymania małoletniego należy wyliczyć biorąc pod uwagę wszystkie możliwe wydatki. Szacowania tego trzeba dokonać na podstawie miesięcznych opłat. Należy uwzględnić koszty jedzenia, ubrań, środków higieny, wydatków przedszkolnych/szkolnych i warsztatów pozalekcyjnych. Nie będzie błędem także wskazanie, iż małoletni uczestniczy w ponoszeniu kosztów czynszowych. Liczą się również wydatki takie jak wyjazdy wakacyjne, ferie, kieszonkowe, urodziny kolegów i koleżanek, wyjścia do kina, teatru, sale zabaw, zabawki oraz książki. Trzeba nadmienić również koszty leczenia: dentysta, leki na choroby przewlekłe bądź sezonowe.

W przypadkach spornych, tam gdzie strona pozwana nie chce za wszelką cenę dojść do porozumienia, a proces jest zawiły, niezbędna może być pomoc prawnika. Profesjonalny adwokat zajmuje się wówczas gromadzeniem materiału dowodowego i zgłasza wnioski do sądu. Może również zgłosić ewentualnych świadków na udowodnienie pewnych istotnych okoliczności. Jego zadaniem, w przypadku sprawy o podwyższenie alimentów, jest dowieść, że koszty utrzymania dziecka wzrosły od ostatniej sprawy alimentacyjnej. Jednocześnie musi przedstawić dowody, iż sytuacja materialna strony pozwanej uległa poprawie.